het Inspectiehuis facebook

Asbest

Omdat asbest níet best is!

En u maar één kans krijgt om het goed aan te pakken. Met een goede aanpak helpen wij u te voldoen aan alle eisen voortvloeiende uit betreffende Asbest wet- en regelgeving. Hiermee voorkomt u onrust en houdt u grip en overzicht op de financiële consequenties van het asbestvraagstuk. Als vastgoedeigenaar wilt u toch niet geconfronteerd worden met onnodige onrust onder huurders, bewoners danwel gebruikers over hun gezondheid?

Het datahuis beschikt over de kennis en ervaring om u te begeleiden en adviseren bij het aanpakken van asbest. U kunt het opzetten van asbestbeleid, de organisatie en uitvoering en het beheer aan ons uitbesteden. Tevens kunnen we u ondersteunen bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van het Asbestbeleid en het asbestbeheer.

Bij voorkeur vóórdat asbest een acuut probleem vormt!

Onze basis ligt in de wereld van woningcorporaties. We spreken de taal van zowel asbest-specialisten als corporatie-medewerkers. Met onze adviezen behartigen wij de belangen van onze opdrachtgevers. Dit kunnen corporaties zijn, maar ook scholen,  zorginstellingen en andere professionele vastgoedeigenaren.  Wij werken volstrekt onafhankelijk van asbest-saneerders, inventarisatie-bureaus en laboratoria. Uw belangen zijn leidend voor de aanpak en begeleiding van het asbestvraagstuk binnen uw organisatie.

Asbest? Onze werkwijze.

1.Het asbest in kaart brengen

a. Asbest tijdens de (nieuw)bouw                                                                  

Asbest dat tijdens de bouw is toegepast kan relatief gemakkelijk in kaart gebracht worden. Voor woningen is een inzicht al snel te verkrijgen door archiefonderzoek, waar nodig vind inspectie plaats op locatie. Voor (kantoor-)gebouwen of bijvoorbeeld zorgcomplexen zal een uitgebreidere inspectie nodig zijn indien documentatie uit de nieuwbouw ontbreekt.

b. Toegepast materiaal tijdens renovatie en onderhoud                                      

Asbest was een populair materiaal voor herstelwerkzaamheden en renovaties. Als opvulmateriaal en gevelbeplating (Eternit) is het veelvuldig toegepast. Dit is echter bij lange na niet vastgelegd en dus lastig terug te vinden.

c. Veranderingen met asbesthoudend materiaal                                            

Bewoners hebben zelf soms veranderingen in de woning aangebracht en maakten daarbij gebruik van asbesthoudende materialen. Ook dit is niet gedocumenteerd en zal dus ter plaatse moeten worden geïdentificeerd.

100% Inspectie?

Het controleren op en het in kaart brengen van asbest voor alle individuele woningen en gebouwen van voor 1994 is enorm arbeidsintensief en dus zeer kostbaar.

Wij geloven dat door een representatieve steekproef van 10 % van uw woningbezit een inventarisatie op woningtype het goed mogelijk is om vast te stellen waar asbest is verwerkt. U heeft dan een gedegen inventarisatie op woningtype waarop asbestbeleid gevormd kan worden. 

Een goede informatievoorziening en overleg met de bewoners en gebruikers is hierbij essentieel. Hiermee wordt mogelijke en onnodige onrust bij voorbaat voorkomen.

2. Opleiden medewerkers                                                                                                        

Tevens kunnen we u helpen zelfstandig controle en regie te houden op de uitvoering van uw asbestbeleid. Dit door het begeleiden en trainen van uw eigen medewerkers. 

a. Algemene kennis                                                                                   

Asbest heeft niet alleen gevolgen voor volksgezondheid maar heeft ook gevolgen voor de continuïteit van uw organisatie. Als er onvoldoende kennis binnen een organisatie is, worden er verkeerde keuzes gemaakt. U verliest grip op het asbestvraagstuk met alle financiële gevolgen van dien en mogelijke onrust is het gevolg. Bovendien betekent dit vaak dat er ad hoc onnodige en dus dure onderzoeken uitgevoerd moeten worden om het asbest in kaart te brengen. Dit kan oplopen tot € 10.000,- per woning. Het is daarom van belang dat iedereen die in een organisatie met asbest te maken kan krijgen weet waar het om gaat en wat er van hem verwacht wordt.

b. Asbest herkennen en adequaat handelen                                                         

Het is derhalve van belang dat er voldoende kennis in huis is om zelf de risico’s te kunnen beoordelen en adequaat te kunnen handelen op basis van vooraf afgesproken kaders en uitgangspunten. Beheermedewerkers die in woningen komen moeten asbest kunnen herkennen. En vervolgens weten hoe te handelen, waarbij bestaande processen en te nemen acties (reparatieverzoek/mutatieonderhoud/planmatig-groot onderhoud) ingericht zijn.

c. Asbest-deskundige                                                                            

Daarnaast is het verstandig om één of meerdere medewerkers van uw organisatie tot asbest-deskundige op te leiden. Asbest-deskundigen worden betrokken als vraagbaak, bij de grotere uitvoeringsprojecten en bij incidenten.

Kennis over asbest is niet alleen nu van groot belang, maar zal de komende jaren onder de aandacht blijven. Immers alleen risicovol toegepast asbest moet direct worden gesaneerd. Het zal nog minstens 40 jaar duren voordat alle asbest in Nederland is verdwenen.

3. Asbest-beheerplan

Het asbest-beheerplan omvat alle procedures op het gebied van het dagelijks onderhoud, het mutatieonderhoud, het planmatig onderhoud, renovaties, ZAV (zelf aangebrachte veranderingen) en bij calamiteiten. Als professioneel vastgoedeigenaar, zeker woningcorporaties,(gebouweigenaren) dient (ARBO-wet) u te beschikken over een asbest-beheerplan.

4. Meerjaren onderhoudsraming (MJOR) opstellen

Asbest, en zeker risicovol asbest dient direct te worden gesaneerd. Hiermee zijn kosten gemoeid die vaak niet vooraf zijn begroot. Daarom is het zaak voorzieningen op te nemen in de meerjaren onderhoudsraming om financiële tegenvallers voor te zijn.

Wat doen wij?

Wij adviseren en ondersteunen en begeleiden u bij:

 • opzetten van Asbestbeleid
 • Risicobeheersmodel (beheren of saneren)
 • Opzetten van Beheersplan
 • Financiële uitwerking risicobeheersmodel
 • Protocollen, procedures en draaiboeken
 • Inkopen van marktpartijen
 • Implementatie begeleiding Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
 • Eigen Informatiesysteem
 • Communicatieplan (Communicatie naar bewoners en gebruikers)
 • Opleidingsplan
 • Implementatie integrale asbestaanpak in organisatie
 • Acute asbest-calamiteit het regie uitvoeren
 • Het opzetten en (laten) uitvoeren asbest-saneringsprojecten
 • Inventarisatie-rapporten (incl. aanvragen en beoordelen)
 • Sloopmelding bij de gemeente
 • Toezicht op de asbest-sanering

Voor de beheersing van veiligheidsrisico’s in o.a. de woon- en werkomgeving en bij de uitvoering van onderhoudsprogramma’s is een plan van aanpak beschikbaar. Dit geeft inzicht in wat de komende periode aan producten wordt ingezet om invulling te geven aan de integrale asbestaanpak van uw corporatie, bedrijf of organisatie.

De uitwerking van door u gemaakte keuzes op grond van uw situatie en behoefte wordt vertaald in een combinatie van verschillende producten. Wij stellen een doel met bijbehorende activiteitenplanning en bepalen met u de doorlooptijd zodat het beoogde resultaat bereikt wordt. De projectstructuur wordt opgenomen in een taak en rolverdeling met betrekking tot de hierboven genoemde producten. Binnen de afgesproken termijnen zorgen wij dat het integrale asbestbeleid beschikbaar is voor de organisatie en kan worden geïmplementeerd.

Kortom: Met onze ruime kennis en ervaring kunnen wij u ondersteunen bij uw asbestuitdaging!