het Inspectiehuis facebook

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Datahuis 

rn

 

rn

1. Definities

rn

1.1 In deze voorwaarden wordt ‘opdrachtnemer’ aangeduid als Het Datahuis en ‘opdrachtgever’:  de wederpartij van Het Datahuis. Op alle aanbiedingen van en aan Het Datahuis tot uitvoering van diensten (hierna: “werkzaamheden”) door alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen en opdrachten, zijn deze voorwaarden van toepassing.

rn

2. Opdrachten, aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten

rn

2.1 Acceptaties en opdrachten van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, Het Datahuis is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

rn

2.2 Indien Het Datahuis op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Het Datahuis de opdracht zal kunnen uitvoeren, zal Het Datahuis de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met de mededeling dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden.

rn

2.3 Het Datahuis is bevoegd om eventuele werkzaamheden (onder leiding) van Het Datahuis door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van bepaalde onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Het Datahuis voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

rn

2.4 Alle aanbiedingen van Het Datahuis gelden tot 30 dagen na dagtekening.

rn

3. Prijzen

rn

3.1 Alle door Het Datahuis opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

rn

3.2 Een opgegeven of overeengekomen prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Het Datahuis bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens ed. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na

rn

die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend.

rn

3.3 In de rapportage vermelde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken en zijn indicatief, hierdoor kunnen er door Opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.

rn

3.3 Het Datahuis behoudt het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het indexcijfer van de gezinsconsumptie.

rn

4. Uitvoering

rn

4.1 Het Datahuis zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Het Datahuis geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

rn

4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat Het Datahuis beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Het Datahuis is ontvangen of zekerheid t.b.v. Het Datahuis is gesteld.

rn

4.3 Indien de opdrachtgever met Het Datahuis een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd Het Datahuis een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog

rn

uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

rn

4.4 Het Datahuis heeft het recht op de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door Het Datahuis opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen schriftelijk aan Het Datahuis door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Het Datahuis kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Het Datahuis heeft het recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht te dier zake tegen Het Datahuis kan doen gelden.

rn

5. Aansprakelijkheid

rn

5.1 Het Datahuis is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Het Inspectiehuis, en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Het Inspectiehuis.

rn

5.2 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;

rn

voor uitgevoerde bouwkundige keuringen, bouwtechnische/bouwtechno rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages voor 2 keer de waarde van het rapport tot een maximum van € 1000,00.

rn

5.3 Het Datahuis is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek,

rn

ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door Het Datahuis uitgevoerde werkzaamheden, gegeven

rn

inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

rn

5.4 Het Datahuis is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

rn

5.5 Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 21 dagen na inspectiedatum schriftelijk aan Het Datahuis te melden.

rn

5.6 Indien Het Datahuis met in achtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor schade, is Het Datahuis gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te (doen) herstellen.

rn

5.7 Omdat het advies van Het Datahuis in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. Het Datahuis is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.

rn

5.8 Het Datahuis is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Het Datahuis gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.

rn

5.9 Het Datahuis is niet aansprakelijk voor zaken die Het Datahuis niet geïnspecteerd heeft, en waarvan Het Datahuis in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.

rn

5.10 Opdrachtgever dient Het Datahuis de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien opdrachtgever zelf tot herstel heeft besloten en overgegaan zonder dat Het Datahuis hierover schriftelijk is geïnformeerd of Het Datahuis de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het

rn

recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding

rn

5.11 Iedere vordering jegens Het Inspectiehuis, behalve die welke door Het Datahuis is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

rn

5.12 De werknemers van Het Datahuis of door Het Datahuis voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

rn

6. Betalingen

rn

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het Datahuis heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.

rn

6.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is naast eenmalige administratiekosten wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

rn

6.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Het Inspectiehuis, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

rn

7. Verplichting Opdrachtgever

rn

7.1 Opdrachtgever dient Het Datahuis van alle relevantie informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden

rn

7.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor Het Datahuis toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Het Datahuis het annuleringstarief verschuldigd.

rn

7.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever de volledige prijs aan Het Datahuis verschuldigd.

rn

8. Bescherming van kennis en informatie

rn

8.1 Alle auteursrechten, en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, rapportages, tekeningen en/of software, blijven bij Het Datahuis of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de Opdrachtgever over.

rn

8.2 Totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijven alle afgegeven rapportages eigendom van Het Inspectiehuis.

rn

8.3 Het is Opdrachtgever strikt verboden de door Het Datahuis geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derde ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde betalingsconditie heeft voldaan.

rn

8.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks de door Het Datahuis geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Het Datahuis verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

rn

9. Klachten

rn

9.1 Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever Het Datahuis niet binnen een week na de datum van rapportdatum hiervan in kennis heeft gesteld.

rn

9.2 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting jegens Het Datahuis en worden tevens uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

rn

9.3 Klachten die Het Datahuis bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.

rn

9.4 Klachten omtrent verzonden facturen van Het Datahuis dienen binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Het Datahuis te zijn ontvangen.

rn

10. Geschillenbeslechting

rn

10.1 De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Het Datahuis het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.

rn

11. Toepasselijk recht

rn

11.1 Op elke overeenkomst tussen Het Datahuis en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.